Politiattest

Skrevet av:
Endre Nisja
Publisert:
28.01.2016

Krav om politiattest i Dahle Idrettslag

Bakgrunn

Dahle Idrettslag er en kvalitetsklubb ihht Norges Fotballforbund(NFF) sine kriterier på nivå 1. Et av kriteriene er at klubben skal tilfredsstille følgende:

  • Klubben følger NIFs retningslinjer og veiledning for innhenting og håndtering av politiattester.
  • Klubben har implementert rutiner for kontroll med politiattester
  • Klubben kan til enhver tid vise frem status på at samtlige relevante verv i klubben har fremvist politiattest
  • Klubben har en rollebeskrivelse/stillingsinstruks for klubbens Politiattest-ansvarlig.

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009

Hva er en politiattest?

En politiattest inneholder opplysninger om en person for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere er ilagt forelegg/dømt for brudd på enkelte bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser. Klubben har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.

Hvem omfattes av ordningen?

Ordningen omfatter ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. For at oppgaven skal anses å innebære et tillits- eller ansvarsforhold menes det normalt at oppgaven vil gi en posisjon overfor mindreårige/mennesker med utviklingshemming som muliggjør overgrep, og at oppgaven vil gi eller sette personen i en slik posisjon over noe tid, enten sammenhengende eller flere ganger med jevne mellomrom.

I Dahle Idrettslag vil alle trenere, instruktører og lagledere som har direkte kontakt med mindreårige (dvs under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming, alltid være omfattet av ordningen.

Søknad om politiattest gjøres i samråd med: Elisabeth Sivertsen som er oppnevnt av styret som ansvarlig for ordningen i Dahle Idrettslag. E-post: elisabeth_sivert@yahoo.no. Telefon: 930 49 406
Representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

NFF krav er at idrettslag innhenter ny politiattest hvert tredje år, eller i forbindelse hvor treneren får en ny rolle i idrettslaget.

Søknadsprosedyre

Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for en politiattest. Dere må kontakte Elisabeth Sivertsen for å få denne bekreftelsen som skal ligge som vedlegg til søknaden.

  • Er du over 18 år skal du søke om politiattest på nett: https://attest.politi.no/
  • Er du under 18 år må søknad sendes pr.post.

Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon.
Ved spørsmål om formål skal følgende velges:
Kategori: Frivillige organisasjoner
Formål: Frivillige organisasjoner
Bekreftelsen på formål får dere ved å kontakte Elisabeth Sivertsen. Bekreftelse på formål (er det eneste vedlegget ved nettsøknad) (denne kan skannes eller tas bilde av hvis du ikke har den digitalt.

Dersom en ikke ønsker/kan sende skjemaet elektronisk eller er under 18 år kan skjemaet sendes til:
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

For de som har Digital postkasse så vil svaret på søknaden komme dit. For alle andre så kommer svar på søknaden i ordinær postkasse.

Fremvisning av politiattest

Etter at politiet har behandlet søknaden blir den returnert til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for Elisabeth Sivertsen som er ansvarlig for politiattester. Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.

Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, er det ikke anledning til å la vedkommende få utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det samme er tilfellet dersom attest ikke er innhentet eller ikke fremvist den politiattestansvarlige.

Med vennlig hilsen
Styret i Dahle Idrettslag

Generalsponsor

Hovedsponsorer